Rätt material till takrenoveringen

Oavsett om en takrenovering ska mynna ut i ett tegeltak eller plåttak, får man räkna med att renoveringen blir en dyr historia. I synnerhet tegeltak kostar skjortan – råspont och takstolar kan nämligen behöva bytas ut


Klassiskt tak av betongpannor

Tak av betongpannor har fördelen att alla pannor mäter exakt samma yttermått.

En fackmannamässig takrenovering är en dyr historia oavsett om det tilltänkta takmaterialet är plåt, tegelpannor eller papp. Arbetskostnaden är den dyraste utgiftsposten – särskilt ifall takets bärande konstruktioner måste justeras och anpassas till takmaterialets vikt. Tegelpannor är t.ex. tunga, vilket innebär att fastigheter med en ursprunglig takbeklädnad av plåt eller eternit inte utan vidare kan förses med tegelpannor. I värsta fall måste takstolarna bytas ut mot starkare dito, vilket kan kosta lika mycket som själva takomläggningen. Plåttak av korrugerad plåt – vars profil påminner om tegeltak – är uppemot tio gånger lättare och kräver ingen anpassning av vare sig takstolar eller råspont. Några tips inför takomläggningen:

  • Den som äger en fastighet med ett gammalt papptak, kan använda den befintliga pappen som innertak och därmed lägga takplåten direkt på det existerande takmaterialet.
  • Kärnan i takplåten kan antingen vara tillverkad av aluminium eller stålplåt. Stålplåten tål mer slitage än aluminiumplåten, men aluminiumplåten är i gengäld lättare. Såväl stålplåt som aluminiumplåt är emellertid känsliga – man bör således aldrig gå på ett plåttak utan att använda skyddsmaterial.
  • Tak av stålplåt är såväl lackerad som galvaniserad, vilket medför mycket låga risker för korrosion.

Betong- och tegelpannor kräver fullgod läktning

För att undvika kondensbildning mellan yttertak och innertak är bör man alltid ha fullgod läktning mellan takskikten. På så sätt får kondens och fukt möjlighet att avdunsta. Likaså bör man se till att inte få in fukt utifrån; något som kan åtgärdas med hjälp av en korrekt överlappning av takpannorna. Vanligen är pannorna utrustade med någon form av märkning, som indikerar hur stor överlappningen bör vara. Här bör man inte slarva – om överlappningen inte är exakt kan fukt tränga in mellan pannorna. Tänk vidare på följande karakteristika om betong- och tegelpannor:

  • Skillnaden mellan tegel och betong är i grunden marginell. Principen för läggning, läktning och överlappning är emellertid densamma som för tegelpannor. Betongpannor är ett betydligt nyare fenomen än tegelpannor; fördelen med betong är att takmaterialet skiftar i kulör. Tillika ett faktum som gör taket levande. Betongpannorna är vidare exakt så stora som tillverkaren anger, medan tegelpannorna kan skifta uppemot en centimeter. Den som lägger ett tak av betongpannor slipper således det ständiga trixandet med tegelpannor som inte passar.
  • Undvik att byta ut gamla handslagna tegeltak mot nya pannor. Det finns i regel ett stort historiskt värde i gamla tegeltak. En nackdel med handslaget tegel är emellertid att det inte håller lika tätt som moderna tegelpannor. Den som vill tvätta ett gammalt tegeltak bör således kontrollera undertak och råspont för att försäkra sig om att fukten inte tränger in och orsakar skador.

Obehandlade betongpannor har en tendens att samla till sig mossor och lavar, vilket ger ett ovårdat intryck. Arbetskostnaden för att tvätta och ytbehandla gamla, skrovliga betongpannor är i regel högre än arbetskostnaden för att lägga om hela taket.

Att tvätta gamla tak kan vara dyrare än att lägga nytt.